Nyereményjáték szabályzat


A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett www.vezess.hu weboldalon elérhető “Nyerj páros belépőt a WTCC magyar futamára” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.


A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft.  (továbbiakban: Szervező). A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.


1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

         a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

        egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.


2. A Játék leírása

A vezess.hu Facebook oldalán kerül meghirdetésre a nyereményjáték 2015.04.27.-én, hétfőn. A Szervező ezzel egyidejűleg egy cikket publikál (hivatkozás a vezess.hu Facebook oldalán a nyereményjáték felhívásnál is elérhető), amely segítséget nyújthat a helyes válasz adásában. A nyereményjáték keretében egy, a WTCC budapesti futamához kapcsolódó szöveges feladványt publikál, melyekre a megfejtést a vezess.hu@gmail.com e-mail címre (név és helyes megfejtés) várja a játékosoktól.


A feladvány típusa:

Szöveges feladvány: 1 kérdés és 3 lehetséges válasz, melyből csak az egyik a helyes megoldás;

Egy fordulón van.

Játék időtartama: 2015.04.27. 19:30 – 2015.04.29. 23:59.

A játéknak 10 darab nyertese lesz:

Az összes helyes megfejtését beküldő felhasználók között a játék lezárása után véletlenszerűen kisorsolásra kerül 10 db nyertes. 

A nyeremény kisorsolása a játék lezárása után, következő nap (2015. 04. 30.) 12:00-ig megtörténik.

A nyeremény átvételének a feltétele a válasz elküldésekor a név, és a helyes e-mail cím megadása. A nyertes a nyereményről szóló értesítést a válaszadás során használt e-mail címre kapja meg.


3. A Játék időtartama

A Játék 2015. április 27. 19:30 órától 2015. április 29. 23:59 óráig tart.  

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező hozzászólások az elbírálásban és a sorsoláson nem vesznek részt.


4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:


         a Játékban bárki részt vehet, de ahhoz, hogy a Nyereményjátékban részt vehessen, hozzászólásban be kell küldenie az adott forduló helyes megfejtését;


         a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása;


         az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.


A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Digitális Média Kft.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.


5. Nyeremény

Nyereménysorsolás:

Az összes helyes megfejtést beküldő játékos között a játék lezárása után 10 db páros jegyet sorsol ki a szervező a WTCC Budapesten, 2015.05.03-án, vasárnap megrendezésre kerülő futamára.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Digitális Média  és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Central Digitális Média  az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.


6. Sorsolás

A nyeremény sorsolása a játékot követően, a játék lezárásának napját követő nap 12:00-ig megtörténik, olyan módon, hogy a sorsolást végző személy részére a Játékosok személye nem beazonosítható, és melyről jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, a nyeremény a Central Digitális Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.


7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követően, azonnal értesíti a játék szervezője.

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos

név,

e-mail cím,


8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Digitális Média Kft. -vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Digitális Média Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményt (páros jegyet, azaz 2 db jegyet) a Central Digitális Média Kft. kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket kizárólag érvényes e-mail címmel rendelkező  Játékosoknak áll módunkban továbbítani. A Central Digitális Média Kft. a nyereményt egy alkalommal postázza. 

A Central Digitális Média Kft. nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül  köteles tájékoztatni a Central Digitális Média Kft.-t.


9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central Digitális Média  nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Central Digitális Média  az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

a nyereményjátékban való részvételkor megadott adataikat ? a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
a nyertes Játékos(ok) név, lakcím és e-mail címadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;

A Central Digitális Média  Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: vezess.hu@centralmediacsoport.hu, Central Digitális Média  Kft. 1037 Budapest Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Digitális Média  Kft. Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.


10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy kézbesítési késedelemért a Central Digitális Média Kft.  nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Digitális Média Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Central Digitális Média Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Digitális Média Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Digitális Média -val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Digitális Média Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Digitális Média Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Digitális Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.


11. Egyéb

A Central Digitális Média Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 7 napig elérhető a vezess.hu weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az vezess.hu@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Budapest, 2015. április 27.