1. Minden esetben járjanak el körültekintően a fogyasztók, ha járművükkel várakozásra készülnek, és figyeljék az erre vonatkozó tájékoztatást adó jelzőtáblákat. Ez különösen azért fontos, mert a „Várakozási övezet zóna tábla” egy teljes zónát jelöl ki, így azon belül a várakozóhelyek előtt külön tájékoztató tábla nem szükségszerűen kerül kihelyezésre, ha különös feltétele nincs az adott útszakaszon történő várakozásnak.

2. Nagyon fontos, hogy a parkolójegyüket a várakozás megkezdését követően haladéktalanul meg kell váltaniuk a fogyasztóknak. Törekedjenek arra, hogy a parkoló-automatából váltott jeggyel a járművükhöz mielőbb visszaérjenek, mobilparkolás esetén pedig a visszaigazoló SMS megérkezéséig ne hagyják el a járművüket, várják azt meg.

3. Tartsák észben a fogyasztók, hogy a parkolóautomatából váltott jegyet az első szélvédő mögött, kívülről jól láthatóan kell elhelyezniük úgy, hogy az érvényességi idő jól olvasható legyen. Sok bosszúságtól kímélhetik meg magukat, ha ellenőrzik a jármű elhagyásakor a szelvény olvashatóságát.

4. Amennyiben az adott zónában a parkolás maximális ideje korlátozott, úgy annak az időnek a lejártával el kell hagyniuk a fogyasztóknak a gépjárművükkel a parkolóhelyet. A parkolóautomaták nem adnak ki a maximális várakozási időnél hosszabb időtartamra parkolójegyet, a mobilparkolás pedig a maximális várakozási idő elteltével leáll. Különösen ügyeljenek ezért mobilparkolásnál és mindig fordítsanak figyelmet a szolgáltatótól kapott üzenetekre. Az adott várakozási helyre vonatkozó maximális várakozási időt a zónatábla vagy a várakozóhely tábla kiegészítő táblája jelzi.

5. Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. A vállalkozások az 5, illetve 15 perces türelmi időt az utolsó érvényesen megváltott parkolójegyhez képest vizsgálják, így a parkolójegy újraváltásával az 5 perces türelmi időt 15 percesre hosszabbítani nem lehet. Nem a várakozás ideje számít tehát, hanem az utolsó parkolójegy érvényességi idejének hossza.

6. A díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozó járműre ugyanazon a várakozási területen egy naptári napon belül pótdíj csak egyszer szabható ki. Ha a várakozási területen a várakozás csak meghatározott időtartamig engedélyezett, és a díjfizetés nélküli várakozás ezt meghaladóan történik, a pótdíj megfizetése nem mentesít a külön kivetett szabálysértési bírság megfizetése alól.

7. A gépjármű üzembentartója mentesül a külön jogszabályban meghatározott egyórai várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha a várakozási díjat megfizette, de az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő és a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában az eredeti parkolójegy, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés megtörténtét igazolható sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolás bemutatásával igazolta. A parkolójegyek utólagos bemutatása 2015. 09. 17. óta határidő nélkül lehetséges, vagyis megszűnt a korábbi öt munkanapos jogvesztő határidő. Fontos, hogy ez az öt perces türelmi idő nem érvényesül a lejárt parkolójegyek után váltott következő, megszakítatlan várakozást biztosító jegyvásárlás esetében.

8. Arra is figyeljenek oda a fogyasztók, hogy új parkolási esemény megkezdésekor a korábbi, lejárt jegyet távolítsák el a szélvédő mögül. Ezzel elkerülhető, hogy a várakozási eseményt félreértésből lejárt parkolási eseménynek véljék, mely esetben nem alkalmazható az 5 perces türelmi idő.

9. Az úgynevezett „átparkolás” vonatkozásában kisegítő szabály, hogy nem minősül díjfizetés nélküli várakozásnak, ha a gépjármű két szomszédos kerületi önkormányzat közigazgatási területét határoló úton vagy téren, valamint ezen határoló utat vagy teret keresztező úton, a határoló úttól vagy tértől számított első útkereszteződésig várakozik és a parkolójegyet a szomszédos kerületi önkormányzat területén, azonos díjövezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál váltották meg, vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszert a szomszédos kerületi önkormányzat területén azonos díjövezetre érvényes kóddal indították el. Ez a mentesülés azonban kizárólag a jelzett útszakaszokon érvényes, és ott is csak abban az esetben, ha a tévedésből fizetett parkolójegy azonos díjazású másik zónára vonatkozik.

10. A mozgásukban korlátozott fogyasztók kizárólag akkor mentesülhetnek a pótdíj megfizetése alól, ha eredeti és érvényes parkolási igazolványukat a gépjármű első szélvédője mögött jól láthatóan elhelyezték, vagy, ha azt az első szélvédő mögött elhelyezték ugyan, de annak előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezték el, de azt a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában bemutatják. Az igazolvány utólagos bemutatása 2015. 09. 17. óta határidő nélkül lehetséges, vagyis megszűnt a korábbi öt munkanapos jogvesztő határidő.

11. Külön szabályok érvényesek a védett övezetekre, melyek külön figyelmet követelnek meg a fogyasztóktól. A zárt rendszerű védett övezetekbe történő behajtáskor a fogyasztók igazolást kapnak, mely alapján kihajtáskor kell megfizetniük a parkolási díjat. Amennyiben ezt az igazolást a kihajtáskor nem tudják bemutatni, úgy pótdíjat kötelesek fizetni. Ilyen védett övezet a fővárosban a Budai Vár.

12. Mobilparkolás esetén is járjanak el körültekintően a fogyasztók. A véletlen karakter-tévesztés esetén a jogszabály nem ad mentesülési lehetőséget a pótdíj alól. Egyes kerületi önkormányzatok saját önkormányzati rendeletei tartalmaznak erre vonatkozó mentesülést, de a fővárosban ez nem kötelező. Vonatkozik ez ugyanúgy a zónakódra, mind pedig a várakozó jármű rendszámára. Ha a zónakód megadása során tévesztenek számjegyet a fogyasztók, úgy nem a várakozási helynek megfelelő zónába váltanak jegyet, amennyiben pedig a rendszámban ütnek el karaktert, úgy az adott jármű vonatkozásában nem lesz érvényesen elindított parkolásuk. Ne bízzanak meg feltétel nélkül a mobilparkolást segítő applikációkban, hanem ellenőrizzék a zónakód helyességét, alkalmanként előfordul ugyanis, hogy az automatikusan felkínált zónakód nem a várakozás helyének megfelelő zónára vonatkozik.

13. Legyenek körültekintőek a fogyasztók akkor, ha általuk ismeretlen városban várakoznak járművükkel. A várakozás rendét, így például a várakozási díj megfizetésének lehetséges módjait részletesebben az egyes települési önkormányzatok rendeletei szabályozzák, esetlegesen egymástól is eltérően.