A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által https://cmsurvey.surveysparrow.com/s/Vezesshu202106/tt-437c16 és https://sprw.io/stt-fce7f8 és https://sprw.io/stt-992c1c oldalakon szervezett Vezess autóhasználati kutatás és játék elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója Central Médiacsoport Zrt.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről Central Médiacsoport Zrt. nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Játék leírása

A Vezess autóhasználati kutatás és játék a https://cmsurvey.surveysparrow.com/s/Vezesshu202106/tt-437c16 és https://sprw.io/stt-fce7f8 és https://sprw.io/stt-992c1c weboldalakon jelenik meg. A nyereményjátékot a kutatás kitöltői által az utolsó oldalon feltett tudásalapú kérdésre helyesen válaszolók között hirdetjük meg (tehát akik 2021. június 17 és július 14.* között a jelen játék ideje alatt helyesen válaszolnak). Akik megfelelnek az előbb megnevezett feltételnek, továbbá regisztrálnak a nyereményjátékra (e-mail címük és nevük megadásával) a nyereményjáték oldalán, és válaszoltak helyesen egy tudás alapú kérdésre, részt vesznek a nyereményjátékban. Akik a három fenti feltételnek megfelelnek, azok közül 5 nyertest sorsolunk, aki megnyerheti az 5 db egyedi Vezess bögre egyikét.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2021. június 17 és július 14*. között zajlik. (*az eredeti időpontot meghosszabbítottuk)

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt.

A játék meghosszabbítására sor kerülhet, erről ebben a szabályzatban adunk tájékoztatást.

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • A feltett tudásalapú kérdésre történő válaszadás.
 • A kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek.
 • Az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.
 • Egy Játékos csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Játékban.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Médiacsoport Zrt.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges.

 

 1. Nyeremény

A Játék nyereménye:

 1. díj: 5 darab egyedi Vezess bögre

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során Central Médiacsoport Zrt. és a Játékos kötelesek együttműködni.

Central Médiacsoport Zrt. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. Central Médiacsoport Zrt. nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Central Médiacsoport Zrt. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 1. Sorsolás

A sorsolás 2021. július 14-én 14:00 órakor** történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal. ** a nyereményjáték meghosszabbítása miatt a korábbi időpontot módosítottuk.

A sorsolás alkalmával a nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Amennyiben a pótnyertes sem válik jogosulttá vagy nem jelentkezik, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az Central Médiacsoport Zrt. tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

 1. Nyertesek értesítése

 A nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen, a sorsolást követően három munkanapon belül értesítjük.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni Central Médiacsoport Zrt. -vel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és Central Médiacsoport Zrt. -t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. Central Médiacsoport Zrt. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. Central Médiacsoport Zrt. a nyereményt egy alkalommal postázza.

Central Médiacsoport Zrt. nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyereményeket a augusztus 2-i héten adjuk postára. Előfordulhat a postázás időpontjában egy-két hetes csúszás, ebben az esetben a nyerteseket emailben értesítjük. Amennyiben a nyertes a nyereményt a kiszállításkor nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül köteles tájékoztatni a Central Médiacsoport Zrt-t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Central Médiacsoport Zrt.-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Central Médiacsoport Zrt.  részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Central Médiacsoport Zrt.  a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza

 1. Adatkezelés

 

Adatkezelés

 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt.  Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-media-adatkezelesi-tajekoztato/).

 

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087886-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-199016
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán ügyvezető igazgató

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

Central Médiacsoport Zrt.  a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 1. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Játékban résztvevő játékos  kapcsolattartási e-mail cím A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása
A Játékban résztvevő kapcsolattartási e-mail cím Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése Central Médiacsoport Zrt. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 1. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

 

Kezelt adat Időtartam
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím) a Játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a sorsolást követő 30 nap
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel) 8 év

 

Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 

 1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
 2. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 3. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
 4. A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

 

 1. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-media-adatkezelesi-tajekoztato/  ).

 

 1. Felelősség

 A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért Central Médiacsoport Zrt. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Central Médiacsoport Zrt. -nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

Central Médiacsoport Zrt. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

Central Médiacsoport Zrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, Central Médiacsoport Zrt.-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Central Médiacsoport Zrt. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Médiacsoport Zrt. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Central Médiacsoport Zrt. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Central Médiacsoport Zrt. -vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Médiacsoport Zrt. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Central Médiacsoport Zrt. -nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami Central Médiacsoport Zrt.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

 Central Médiacsoport Zrt. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 7 napig elérhető a https://cmsurvey.surveysparrow.com/s/Vezesshu202106/tt-437c16 weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a jatek@vezess.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2021. június 11.