A balti lánc békés politikai demonstráció volt a szovjet megszállás alatt lévő három balti államban, Észtországban, Lettországban és Litvániában 1989. augusztus 23-án. Az eseményen kétmillió ember vett részt, akik egymás kezét fogva, több mint 600 kilométeres élőláncot alkottak a Baltikumban, a fővárosokat összekötve.

A legtöbben autóval érkeztek, így pazar látványt nyújtanak a keleti blokk színpompás autói. Van itt minden, ami a szovjet autógyártás szerelmeseinek kedves, a Ladától az IZS-ig, de még egy Ikarus is feltűnik az egyik fotón.

1489106073-20850d3c7e5b4afb23b8ac37088ff06c-2

A demonstrációt a Molotov–Ribbentrop-paktum aláírásának 50. évfordulója alkalmából rendezték meg. Célja a világ közvéleményének felhívása volt a balti államok függetlenségének elvesztéséhez vezető német–szovjet egyezmény titkos záradékára, valamint kifejezte a három balti állam népeinek szolidaritását.

1

A demonstráció a balti államok függetlenségi mozgalmainak csúcspontja volt, és jelentős lökést adott Észtország, Lettország és Litvánia függetlenségének 1991-es visszaállításához. A balti lánc 2009-ben felkerült a UNESCO Világemlékezet listájára.

3-3

LLP Rytojaus Akcentai Archyvas Baltija Kelias 1989 metø rugpjûèio 23-iàjà Lietuvos, Latvijos ir Estijos þmonës nutiesë gyvà Baltijos kelià. Vladimiro Gulevièiaus (ELTA) nuotr. Vilnius, rugpjûèio 22 d. (ELTA). Rugpjûèio dvideðimt treèioji - Juodojo kaspino diena. Ðiandien prisimename tà 1939-øjø metø rugpjûèio 23-iàjà, kai Maskvoje buvo pasiraðytas baisus iðdavystës ir bûsimo pasaulinio karo pradþios dokumentas - Molotovo-Ribentropo paktas, - kai buvo pasmerktos iðtisos tautos, buvo pasmerkta pasaulio taika. Ði diena reiðkia ir susitelkimà, pasmerkimà, ryþtà kovoti. 1989 metais ðimtai tûkstanèiø Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojø, sudarydami gyvà grandinæ, susikibo rankomis, siekdami pademonstruoti savo solidarumà. Ði grandinë - Baltijos kelias - nusidriekë nuo Vilniaus iki Talino. /74926/ RB

5

6f3c853f71f192fd42-44877532

7e9af53f71e44da038-44877452

Forrás