J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. által megrendezésre kerülő ?Vodafone bemutatja: Legyél csapattag!? játékának (a továbbiakban: a Játék“) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel a Játék  jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: a Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

 

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

 

A Játék szervezője a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-044159, székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., adószám: 11895927-2-44, a továbbiakban: a “Vodafone“.)

 

A Játékosok adatait a Vodafone a Játékszabályzat 7. pontja szerinti adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, kérjük, olvassa el a Játékszabályzat ezen részét a regisztráció előtt!

 

 

1                     A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

 

A Játékban részt vehet az a 14. életévét már betöltött, nem cselekvőképtelen személy, aki az arra alkalmas android, illetve iOS telefonkészülékére  aVodafone Forma 1 nevű alkalmazást (továbbiakban Alkamazás) letölti, majd az alkalmazáson keresztül az adatai (név, email, telefonszám) megadásával, illetve a jelen Játékszabályzat elfogadásával regisztrál a Játékra. A Játékon való részvételhez szükség van az Alkalmazás legfrissebb verziójának a letöltésére, illetve az esetlegesen a Játékos telefonkészülékén már  meglévő korábbi, a Játékon való regisztrációt még nem támogató verzió frissítésére.  A legfrissebb android, illetve iOS verziók a Google Play (android) illetve appstore (iOS) alkalmazás piacterekről tölthetőek le, amelyek a játék központi, mobiltelefonra optimalizált oldaláról (www.live247.hu/legyelcsapattag) közvetlenül érhetőek el. A korábbi, a Játékon való regisztrációt még nem támogató Alkalmazás verziók ugyanitt frissíthetőek a Játékos által.

 

2                    A Játék időtartama

 

2.1               A Játék 2012. július 2-án indul, a nap folyamán közzétett, a Játék indulásáról szóló, a Vodafone hivatalos Facebook rajongói oldalán publikált hivatalos bejegyzéssel (poszt). A Játék 2012. július 18-án 23:59 órakor zárul. AVodafone fenntartja a jogot arra, hogy a Játék beosztását ? és így a Játék végét ? módosítsa.

 

2.2              A Játékosok a Játék indulásáról szóló poszt publikálását követően regisztrálhatnak az Alkalmazás regisztrációs oldalán.

 

3                    A nyeremények és a nyeremények odaítélésének menete

 

3.1               Tárgynyeremények. A Vodafone 2011. július 19-én 3 db Vodafone McLaren Mercedes pólót sorsol ki azon Játékosok között, akik a Játék időtartama alatt az Alkalmazás regisztrációs oldalán az adataik megadásával és a jelen játékszabályzat elfogadásával regisztráltak.

 

3.2.            Fődíj. A Vodafone 2011. július 19-én , a 2012-es Magyar Nagydíjon esedékes, a Vodafone McLaren Mercedes csapattal és pilótákkal való találkozási lehetőséget sorsol ki azon Játékosok között, akik a Játék időtartama alatt az Alkalmazás regisztrációs oldalán az adataik megadásával és a jelen játékszabályzat elfogadásával regisztráltak.

 

3.2              A Játékban a fent említett nyereményeken kívül más nyeremény nincs.

A Szervező felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek (pl. helyszínre utazás költsége, ellátás, költőpénz) biztosítása, szervezése már nem kötelezettsége.

3.3               

 

3.4              A nyeremények átvételének részletes feltételeiről, illetve a fődíj igénybevételének feltételeiről a Vodafone a 4. pontban részletezett egyeztetés során tájékoztatja a nyerteseket.

 

3.5              A nyereményekhez kapcsolódó adókat Vodafone viseli. Külföldi állampolgár esetén a kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján kell az adót megállapítani. Saját országának a szabályi szerint kell eljárnia és szükséges adókat aszerint megfizetnie.  Minden egyéb költséget és kiadást a Nyerteseknek kell állniuk. 

 

3.6              A nyereményeket csak a jelen Játékszabályzatnak mindenben megfelelő nyertes jogosult átvenni személyesen, mely jog nem ruházható át, nem képezheti ajándékozás tárgyát és nem engedményezhető harmadik személyekre. A nyeremények nem válthatók be készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre.  

 

 

4                    A Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése

 

4.1               A Vodafone a nyertes Játékosokkal e-mailen keresztül veszi fel a kapcsolatot, mindkét nyereménytípus (tárgynyeremények és főnyeremény) esetében 2012. július 17-én 17 óráig..

 

4.2              A Vodafone a kapcsolatfelvételt követően egyeztet a nyertes Játékosokkal a nyeremény átvételének helyéről és idejéről. Ha a nyertes a saját hibájából nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál (1) tárgynyeremények esetében a megkeresés napját követő 4 munkanapon belül; (2) a főnyeremény esetében pedig 1  munkanapon belül (2012. július 20-án 17 óráig), vagy nem veszi át / nem veszi igénybe a nyereményét az egyeztetett helyen és időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.

 

4.3              A Vodafone azt a személyt tekinti nyertesnek, aki az Alkamazásban a regisztráció során megadott adatokban Játékosként nevének és címének közlésével megneveznek, és aki a nyeremény átvételét megelőző nyilatkozatában a Játékszabályzat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta, valamint a nyeremény felhasználásához esetlegesen szükséges feltételeknek megfelel.

 

4.4              A Vodafone pótnyertest nem hirdet.

 

4.5              A Vodafone fenntartja a jogot, hogy a nyertes Játékosok nevét, a nyerés tényét, illetve a szóban forgó nyereményeket hivatalos Facebook bejegyzésben (posztban) közzétegye hivatalos Facebook rajongói oldalán, illetve ugyanezen információkat a Játék egyéb kommunikációs felületén is feltüntesse.

 

5                    A nyeremény átvétele

 

5.1               A Vodafone a tárgynyeremények esetében az egyeztetést követően futárszolgálat segítségével juttatja el a nyereményeket a nyertes Játékosoknak. A Vodafone Magyarország területén vállalja a tárgynyeremények kiszállítását. A nyertes Játékosok csak személyesen, az értesítésben megadott név és cím igazolásával, valamint az átvételi elismervény aláírásával vehetik át nyereményüket. Nagyon fontos, hogy a nyertes Játékosok az egyeztetéskor a valóságnak megfelelő (személyi igazolványban vagy lakcímkártyán szereplő) adatokat adjanak meg, mivel a nyeremény kizárólag a teljes körűen (név, email, telefonszám),hibátlanul és valós adatokkal kitöltött visszaigazolás kiállítása esetén vehető át.

 

5.2              A Vodafone a fődíj esetében részletesen tájékoztatja a nyertes Játékost a nyeremény igénybevételének módjáról, feltételeiről és menetrendjéről.

 

5.3              A nyeremény át nem vétele a nyertes Játékost kártérítésre nem jogosítja.

 

5.4              A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

 

5.5              A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa használt Alkalmazással,  a Vodafone-t erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

 

5.6              A Vodafone kizárja a felelősségét a nyeremények átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes Játékos a nyeremény odaítélését követően, de legkésőbb a 4.2 pontban megszabott határidőig, illetve a nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban saját érdekkörében felmerülő bármely okból nem elérhető.

 

5.7              A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Vodafone mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

 

5.8              A Vodafone nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott     adatokkal okozott következményekért.

 

6                    Egyéb tudnivalók

 

6.1               A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

 

6.2              A ?Vodafone? márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Vodafone Group Plc, amellyel kötött Védjegyhasználati Megállapodás alapján Magyarországon a Vodafone Magyarország Zrt. ezen védjegyek használatára jogosult. A termék- és díjszabás ? részben szöveges, részben ábrás ? nevek a Zrt. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Vodafone Zrt., illetve bizonyos esetekben a Vodafone Group Plc előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

 

6.3              A Játékban nem vehetnek részt a Vodafone munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685. §. b) pont szerinti közeli hozzátartozói.

 

6.4              A Vodafone visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Vodafone által, a Vodafone törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

 

6.5              A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a részvételi feltételekben foglaltak bárminemű megszegésével a Vodafone számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Vodafone a Játék elérhetőségét a részvételi feltételek megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

 

6.6              A Vodafone nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Vodafone felelősséget nem vállal.

 

6.7              A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékban való részvétel a játékszerver kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják.

 

6.8              A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Vodafone-on kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

 

6.9              A Vodafone fenntartja jelen részvételi feltételek megváltoztatásának jogát.

 

6.10          Jelen részvételi feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni.

 

6.11           Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a hello.hu@vodafone.com e-mail címen kérhető tájékoztatás.

 

7                    Személyes adatok kezelése és védelme ? Adatvédelmi Tájékoztató

 

7.1              A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül felhasználónevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. A Vodafone nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 

7.2              Vodafone a játékban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen részvételi feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. Az értesítést, illetve a nyeremény átadását követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

 

7.3              A nyereményjátékban a Sanoma Media Budapest Zrt. mint adatfeldolgozó vesz részt.

 

7.4              Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf. 350. postai, illetve az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

 

 

Budapest, 2012.június 30.

 

Jó játékot kíván a Vodafone!