A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban, az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott három mun­ka­na­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta azt az 54 éves fér­fit, aki feb­ru­ár 26-án és 28-án is úgy vezet­te gép­ko­csi­ját Sal­gó­tar­ján­ban, hogy vele szem­ben már három jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés volt hatály­ban – írják az ügyészség oldalán.

Sosem volt jogosítványa a férfinak, ennek ellenére ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mény miatt két fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést is kiszabtak rá amellett, hogy koráb­ban már több­ször el-, feb­ru­ár ele­jén pedig elzá­rás­ra ítél­ték.

A bíróság ítélete ezúttal másfél évnyi bör­tön­bün­te­tést foglal magában, továbbá két évre a közügyek gyakorlásától, hat évre pedig a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is eltiltották. Ezzel együtt a férfinak a koráb­bi két fel­füg­gesz­tett, összesen további kétévnyi szabadságveszté­sét is le kell töl­te­nie.

A most kisza­bott íté­let nem jog­erős, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, ugyanak­kor ügyé­szi indít­vány­ra, a bűn­is­mét­lés foko­zott veszé­lye okán elrendelték a vádlott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú íté­let meg­ho­za­ta­lá­ig, aminek három hóna­pon belül meg kell tör­tén­nie.