Nyerj páros belépőt a WTCC magyar futamára

Játékszabály

Szerző: Vezess.hu levél küldés 
Dátum: 2013.04.27. 10.10

Nyerj páros belépőt a WTCC magyar futamára

Nyereményjáték szabályzat


A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett www.vezess.hu weboldalon elérhető “Nyerj páros belépőt a WTCC magyar futamára” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.


A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft.  (továbbiakban: Szervező). A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.


1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

         a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

        egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.


2. A Játék leírása

A vezess.hu Facebook oldalán kerül meghirdetésre a nyereményjáték 2015.04.27.-én, hétfőn. A Szervező ezzel egyidejűleg egy cikket publikál (hivatkozás a vezess.hu Facebook oldalán a nyereményjáték felhívásnál is elérhető), amely segítséget nyújthat a helyes válasz adásában. A nyereményjáték keretében egy, a WTCC budapesti futamához kapcsolódó szöveges feladványt publikál, melyekre a megfejtést a vezess.hu@gmail.com e-mail címre (név és helyes megfejtés) várja a játékosoktól.


A feladvány típusa:

Szöveges feladvány: 1 kérdés és 3 lehetséges válasz, melyből csak az egyik a helyes megoldás;

Egy fordulón van.

Játék időtartama: 2015.04.27. 19:30 – 2015.04.29. 23:59.

A játéknak 10 darab nyertese lesz:

Az összes helyes megfejtését beküldő felhasználók között a játék lezárása után véletlenszerűen kisorsolásra kerül 10 db nyertes. 

A nyeremény kisorsolása a játék lezárása után, következő nap (2015. 04. 30.) 12:00-ig megtörténik.

A nyeremény átvételének a feltétele a válasz elküldésekor a név, és a helyes e-mail cím megadása. A nyertes a nyereményről szóló értesítést a válaszadás során használt e-mail címre kapja meg.


3. A Játék időtartama

A Játék 2015. április 27. 19:30 órától 2015. április 29. 23:59 óráig tart.  

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező hozzászólások az elbírálásban és a sorsoláson nem vesznek részt.


4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:


         a Játékban bárki részt vehet, de ahhoz, hogy a Nyereményjátékban részt vehessen, hozzászólásban be kell küldenie az adott forduló helyes megfejtését;


         a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása;


         az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.


A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Digitális Média Kft.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.


5. Nyeremény

Nyereménysorsolás:

Az összes helyes megfejtést beküldő játékos között a játék lezárása után 10 db páros jegyet sorsol ki a szervező a WTCC Budapesten, 2015.05.03-án, vasárnap megrendezésre kerülő futamára.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Digitális Média  és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Central Digitális Média  az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.


6. Sorsolás

A nyeremény sorsolása a játékot követően, a játék lezárásának napját követő nap 12:00-ig megtörténik, olyan módon, hogy a sorsolást végző személy részére a Játékosok személye nem beazonosítható, és melyről jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, a nyeremény a Central Digitális Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.


7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követően, azonnal értesíti a játék szervezője.

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos

név,

e-mail cím,


8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Digitális Média Kft. -vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Digitális Média Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményt (páros jegyet, azaz 2 db jegyet) a Central Digitális Média Kft. kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket kizárólag érvényes e-mail címmel rendelkező  Játékosoknak áll módunkban továbbítani. A Central Digitális Média Kft. a nyereményt egy alkalommal postázza. 

A Central Digitális Média Kft. nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül  köteles tájékoztatni a Central Digitális Média Kft.-t.


9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central Digitális Média  nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Central Digitális Média  az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

a nyereményjátékban való részvételkor megadott adataikat ? a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
a nyertes Játékos(ok) név, lakcím és e-mail címadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;

A Central Digitális Média  Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: vezess.hu@centralmediacsoport.hu, Central Digitális Média  Kft. 1037 Budapest Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Digitális Média  Kft. Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.


10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy kézbesítési késedelemért a Central Digitális Média Kft.  nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Digitális Média Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Central Digitális Média Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Digitális Média Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Digitális Média -val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Digitális Média Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Digitális Média Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Digitális Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.


11. Egyéb

A Central Digitális Média Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 7 napig elérhető a vezess.hu weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az vezess.hu@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Budapest, 2015. április 27.

 

Kommentek

Könnyfakasztó vadászautó Lada Niva helyett

Csupán három darab ilyen Aston Martin V8 vadászkombi készült az angliai gyárban, most pedig eladó az egyik legjobb kondícióban lévő példány.

Nincs ma ennél menőbb Porsche az interneten!

Aligha létezik még egy ilyen Porsche 911 Carrera RSR 3.8-as a világon. Kívánatos patina, merész színek és 10 futott kilométer.

Tudod, miért hívják anyósülésnek?

Tudod, hogy az autóban a jobb első ülést miért hívják anyósülésnek? Van néhány teória.

A pesti autósok birkák, itt a fotós bizonyíték

Levelet kaptunk olvasónktól, akit – érthetően – bánt, hogy a pesti autósok nem tanulnak a büntetésekből, és direkt megszegik a szabályokat.

F1: Alonso oda megy, ahol nyerhet

Fernando Alonso egyértelmű üzenetet küldött a McLaren-Hondának, ha csak nem történik valami csoda, távozni fog, ugyanis olyan csapatnál akar vezetni, ahol lehetősége van a győzelemre.

F1: Massa csak tette, amit a mérnök mondott

Felipe Massa nagyon elégedetten nyilatkozott az Orosz Nagydíj időmérője után, a 6. helye azt mutatja, hogy a Williams immár versenyben van a Red Bull-lal.

Ricciardo: Az ötödik hely volt a mai maximum

A Red Bull továbbra is csak fut az élmezőny után, de Daniel Ricciardo igyekszik pozitívan hozzáállni a szezonhoz. Csapattársa, Max Verstappen viszont továbbra is küzd az autójával.

F1: Lakáscserében fogadott Massa, Ricciardo és Verstappen

A Red Bull pilótái és a williamses Felipe Massa a vasárnapi Orosz Nagydíjon az valószínűleg egymással küzd majd, a “házon belüli” csatának érdekes tétje lesz.

F1: Hamilton szuboptimális formában

Lewis Hamilton elismerte, hogy a Forma-1-es Orosz Nagydíj időmérőjén egyszerűen nem volt elég gyors, ugyanakkor az előzmények alapján a futamtól sem remélhet sokat.

Mindent túlél a Citroën WRC gépe

Igazán szédítő bukfenc után tért vissza Kris Meeke Citroën C3 WRC-je az argentin rali futamán.

Alonso: Megint tökéletes időmérőm volt

Fernando Alonso sosem fogy ki az öndicséretből, a szocsi kvalifikáció után a Honda-motort szidta és annak örült, hogy újonc csapattársát héttizeddel verte.

Kimi: Azért az első sor nem rossz a csapatnak

A Orosz Nagydíj időmérőjén Sebastian Vettel biztosította be a vasárnapi pole pozíciót, mögötte Kimi Raikkönen és Valtteri Bottas végzett. Az első három nyilatkozatai Szocsiból.

F1: A Ferrari kiütötte a Mercedest az időmérőn

A Forma-1-es Orosz Nagydíj időmérőjén a Ferrari “robbantott”, Sebastian Vettelé lett a pole-t, Kimi Räikkönen 2. helyével meglett a teljes első sor. A mercedeses Valtteri Bottas a 3., Lewis Hamilton szétesett.

Ritka Ferrarit emésztettek fel a lángok

Porrá égett egy korai Ferrari F40-es, az anyagi kár jelentős, az autó pótolhatatlan darabja az olasz sportkocsigyár történelmének.

Újabb hajmeresztő ötlettel állt elő a Tesla-vezér

Föld alatt utaztatná az embereket Elon Musk, amivel teljesen megreformálná a városi közlekedést. A dugók csökkennének és az emberek gyorsabban jutnának el a célhoz.

Meglepte leghűségesebb vevőjét a Lexus

100 évesen a 25-ödik Lexusát készült megvásárolni, ezért a japán gyártó egy igazán különleges darabot készített hűséges vevőjének.

vezess-logo

Engedélyezi, hogy a vezess.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.